Meetpunt bepalen op perceelgrens, en bij te openen ramen en deuren

Definities en begrippen uit bouwbesluit 2012, ingegaan op 1 april 2021


In de Bijlage VIII. Behorende bij artikel 3.11, tweede lid, van de Regeling Bouwbesluit 2012 staat onder item e. beschreven waar precies op de perceelgrens gemeten dient te worden. Dit punt gaan we ook gebruiken om de afstand van de bron tot de perceelgrens te bepalen. De correcte afstand bepalen volgens de norm is essentieel. Denk aan een geluidsscherm, die de afstand van het af te leggen geluid verlengd. Hoe langer de afstand, des te minder geluidshinder van de warmtepomp.

Begrippen

De bron:

Het verticale punt waar men van uit gaat bij de bron (de warmtepomp buitenunit) is op 2/3 hoogte van de warmtepompunit vermeerderd met de hoogte van de opstelplaats en eventueel de trillingsdempers, en de hoogte van het bouwwerk waar de warmtepomp op geplaatst is, indien van toepassing.Voor appartementen neemt men 1/2 hoogte, dus precies het middelpunt. Horizontaal wordt het midden van de warmtepompunit genomen.
Voorbeeld: Een buitenunit van 90 cm breed en 60 cm hoog staat op trillingsdempers van 12 cm die op een betonnen opstort van 10 cm in de tuin. Dan is Zb = 0,1+0,15+2/3*0,6= 0,65 m. Staat de unit op een opbouw van 280 cm hoog dan wordt Zb = 2,8+0,65=3,45 m. Bij plaatsing bij appartementen geld in plaats van de factor 2/3 de factor 1/2.

De ontvanger: (meetpunt)

We onderscheiden grofweg de volgende ontvangers:

De perceelgrens

De perceelgrens: Op anderhalve meter boven het maaiveld, precies op de erfgrens. Indien er een geluidscherm op de erfgrens staat, dient men hier 50 cm boven te meten. Men dient de waarde te nemen waar het hoogste geluidsniveau het buurperceel binnentreedt. Dat zal meestal zo dicht mogelijk bij de warmtepomp zijn. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij aaneengesloten aanbouwen bij rijtjeswoningen: d.w.z. buren hebben dezelfde soort aanbouw) is de perceelgrens niet maatgevend. Verplichte extra meetpunten: Bij buren bij het dichts bij de warmtepomp bevindende te openen raam of deur. Hier wordt het middelpunt van het raam of de deur genomen.

Raam of deur

Meetpunt raam of deur: Precies in het midden, dus op halve hoogte en halve breedte. Indien van toepassing de hoogte van de muur onder het raam hier bij optellen.

Stelling van Pythagoras

Als de warmtepomp en de ontvanger (bijvoorbeeld de erfgrens of een raam wat open kan) niet op gelijke hoogte staan, kan men de afstand berekenen met behulp van de stelling van Pythagoras, mits ze op één lijn staan. Is dat niet geval dan moet men driedimensionaal rekenen. x en y zijn dan de coördinaten op het horizontale vlak, en z is de hoogte.

Afstand als rechte lijn berekenen Waarde:
De x-afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆x m.
De y-afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆y m.
Het hoogteverschil tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆z m.
Afstand als rechte lijn tussen zender en ontvanger: m.

Ook hier gelden weer de punten van zender en ontvanger zoals hierboven omschreven. Op deze punten dient men ook bij geluidsmetingen te meten.

Voorbeeld

We zien hier een kubus met de afmetingen van 3 x 3 x 3 meter. Het punt O is het oorsprong punt van het assenstelsel x,y,z. In dit geval zijn alle zijden 3m lang. De warmtepomp staat bovenop de kubus, met coördinaten x1=2, y1=2, en z1=3,6m. Het toets punt is op x2=4, y2=12, en z2=1,5m. Dat betekend dat ∆x=4-2=2, ∆y=12-2=10, en ∆z=3,6-1,5=2,1. De afstand waarmee gerekend moet worden is dan 10,41m.

Afstand berekenen van buitenunit op aanbouw tot 1,5m boven maaiveld buurperceel

Opstelling buitenunit op aanbouw Waarde:
Afstand buitenunit tot perceelgrens: Xbu m.
Hoogte buitenunit vanaf dak: Hbu m.
Hoogte aanbouw: Ha m.
Toets positie: Htoets m.
Afstand Buitenunit tot toetspositie: d

Rekentool van de overheid

Inmiddels heeft de overheid LBP-SIGHT een rekenprogramma laten maken voor geluidsberekeningen. We adviseren om dit officiële programma te gebruiken voor geluidsberekeningen, en deze pagina als indicatie te gebruiken. In de rekentool wordt onder perceel voor een rijtjeshuis, de gehele oppervlakte verstaan grenzend aan de woningzijde waar de warmtepomp staat, dus exclusief de woning! We onderscheiden de volgende situaties:

 1. De installatie staat op het maaiveld. De plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens heeft een verticale en een horizontale positie die als volgt worden bepaald:
  -de verticale positie (hoogte) is 1,5 meter boven het maaiveld; en
  -de horizontale positie waar het hoogste invallende geluidsniveau optreedt.
  In de praktijk betekend dit dat er horizontaal exact op de perceelgrens gemeten wordt op 1,5 meter hoogte zo dicht mogelijk bij de warmtepomp. Indien men een geluidscherm toepast van minimaal 180cm hoog dient men daar 50 cm boven het scherm te meten. Een scherm dient minimaal 10 kg/m² massa te bezitten, en geheel gesloten te zijn. Denk aan een halfsteens tuinmuurtje of een glazen scherm van 4 mm dikte.
 2. grondgebonden woning, buitenunit op aanbouw tegen de woning;
 3. grondgebonden woning, buitenunit op bouwwerk achter op het perceel;
 4. grondgebonden woning, buitenunit op dak van woning;
 5. appartementenbouw, buitenunit tegen gevel of op dak;

Omgekeerde berekening

Het is ook mogelijk om als uitgangspunt een warmtepomp te kiezen die men op het oog heeft, en vervolgens te bepalen wat het geluidsdrukniveau op het punt van de ontvanger wordt. Deze berekening kan men maken op de warmtepompgeluid pagina.

Alles wat u over geluid van warmtepompen moet weten

Energie besparen met een warmtepomp is leuk, maar het moet geen irritante herrie veroorzaken. Alles over geluid, normering, en de stilste warmtepomp die u kan kiezen leest u in het artikel over geluidseisen. Hoe kan men geluid dempen? Hoe bereken je de demping t.g.v. afstand t.o.v. de geluidsbron? Deze zaken -en meer- worden uitgelegd op de toelichtingpagina geluid.


Vraag en antwoord
1. Kan ik de afstand tussen bron en toetspunt ook meten?

Ja, Men kan bij bestaande situaties ter plaatse de bron en ontvangpunten markeren, en bijvoorbeeld met een laser afstandsmeter dit opmeten.


2. Hoeveel minder warmte produceert een warmtepomp in silent mode?

Dit verschilt per merk, en is vaak ook nog afhankelijk van de buitentemperatuur. Wel is het zo dat in nachtmode (ook wel silentmode genoemd) het geluidsvermogen begrensd word, met als gevolg dat de warmtepomp minder verwarmingsvermogen kan leveren.


Meer over geluid op deze website: